ReadyPlanet.com


ขอทราบรายละเอียดและขั้นตอนการฟ้องหย่า


สวัสดีค่ะ พี่ชาย

หนูรบกวนพี่ชายช่วยบอกรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินการฟ้องหย่าทั้งสามีและเสียน้อย ต้องทำอย่างไรบ้างและค่าใช้จ่ายปะมาณเท่าไหร่ ใช้เวลานานประมาณกี่เดือน (มีหลักฐานรูปถ่ายและคลิปวีดีโอ) ถ้าเรารู้ว่าเค้าไม่มีเงินก้อนที่จะมาชดเชยค่าเสียหายที่เราฟ้องร้อง เรามีวิธีหักจากเงินเดือนของเค้า แต่ถ้าเค้าลาออกจากงาน คำสั่งศาลจะยังบังคับใช้กับเค้าได้หรือไม่(ในกรณีเปลี่ยนที่ทำงานใหม่) ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนหย่าด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ หนูค่ะ :: วันที่ลงประกาศ 2006-08-05 12:45:34 IP : 203.154.149.230


[1] 2 3 4 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (566730)

สวัสดีครับคุณหนู

 

ผมขอแจงรายละเอียดและขั้นตอนการฟ้องหย่าดังนีครับ การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล หมายถึง การที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งหยิบยกเอาเหตุแห่งการหย่าตามที่กฎหมายกำหนดไว้มาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้หย่าขาดจากอีกฝ่ายหนึ่ง

มาตรา 1516 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติเรื่องเหตุแห่งการฟ้องหย่า ไว้ดังนี้

(1)  สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(2)  สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง

               (ก)  ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง

               (ข)  ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป

               (ค)  ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ

          อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (3)  สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (4)  สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (4/1)  สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (4/2)  สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (5)  สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (6)  สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยาอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (7)  สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (8)  สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (9)  สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

ทั้งนี้เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516(1) และ(2) ถ้าสามีหรือภริยาแล้วแต่กรณีได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516(10) ถ้าเกิดเพราะการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้

ในกรณีฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทัณฑ์บนตามมาตรา 1516(8) นั้นถ้าศาลเห็นว่าความประพฤติของสามีหรือภริยาอันเป็นเหตุให้ทำทัณฑ์บนเป็นเหตุเล็กน้อยหรือไม่สำคัญเกี่ยวแก่การอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุข ศาลจะไม่พิพากษาให้หย่าก็ได้

สิทธิในการฟ้องหย่าย่อมหมดไปในเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้กระทำการอันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องหย่านั้น

การหย่าโดยคำพิพากษาของศาลมีผลนับแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุด ระหว่างสามีภริยาต้องถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาสิ้นสุดนับแต่นั้น  การหย่าโดยคำพิพากษาโดยทั่วไปไม่ต้องไปจดทะเบียนหย่า  แต่หากคู่หย่าต้องการใช้ยันบุคคลภายนอกผู้สุจริต ก็จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนหย่า  เมื่อจดทะเบียนหย่าแล้ว บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิแม้ว่าจะทำนิติกรรมกับคู่หย่าโดยสุจริตก็ตาม  ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียเพียงแต่ยื่นสำเนาคำพิพากษาที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดต่อนายทะเบียน และขอให้นายทะเบียนบันทึกการหย่าไว้ในทะเบียนเท่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นการจดทะเบียนหย่าแล้ว

ผลของการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลแยกพิจารณาได้ดังนี้

ประการแรก ผลของการหย่าระหว่างคู่สมรส ได้แก่

(1)     การแบ่งสินสมรสและการชำระหนี้

การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ให้แบ่งกันตามจำนวนที่มีอยู่ในวันฟ้องหย่า ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาหลังวันฟ้องหย่าย่อมตกเป็นของฝ่ายนั้น ไม่เป็นสินสมรสอีกต่อไป การแบ่งสินสมรสนั้นให้ชายและหญิงได้ส่วนแบ่งในสินสมรสเท่ากัน หากชายและหญิงนั้นมีหนี้ร่วมกันในระหว่างเป็นสามีภริยา  ความรับผิดในหนี้ร่วมต้องแบ่งตามส่วนเท่ากัน โดยมิต้องคำนึงถึงกองสินส่วนตัว หรือส่วนแบ่งสินสมรสที่ชายหญิงนั้นได้รับไป

          หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำหน่ายสินสมรสในลักษณะที่ทำให้อีกฝ่ายเสียประโยชน์หรือโดยไม่ได้รับความยินยอม คู่สมรสฝ่ายที่จำหน่ายจะต้องชดใช้ให้แก่กองสินสมรสเท่ากับจำนวนที่จำหน่ายไป ทำให้จำนวนสินสมรสที่จะนำมาแบ่งคงมีจำนวนเท่าเดิมก่อนการจำหน่าย การชดใช้ดังกล่าวจะชดใช้จากสินสมรสส่วนของตน หรือจากสินส่วนตัวก็ได้

(1)     ค่าทดแทน

      ค่าทดแทนเป็นเงินที่กฎหมายกำหนดให้คู่สมรสที่เป็นจำเลยในคดีฟ้องหย่าจ่ายเป็นค่าเสียหายให้แก่คู่สมรสฝ่ายโจทก์ ได้แก่กรณีที่ ศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516(1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากหญิงอื่นหรือชู้แล้วแต่กรณีได้ หากตนมิได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในอีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1)

     นอกจากนี้ ถ้าเหตุแห่งการหย่าตามมาตรา 1516(3) (4) หรือ (6) เกิดขึ้นเพราะฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้ จึงต้องฟ้องหย่า อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากฝ่ายที่ต้องรับผิด

     การกำหนดค่าทดแทนศาลจะวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์ โดยศาลจะสั่งให้ชำระครั้งเดียว หรือแบ่งชำระเป็นงวดๆ ก็ได้

(2)     ค่าเลี้ยงชีพ

      ค่าเลี้ยงชีพ เป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่กฎหมายกำหนดให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบเมื่อมีการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ได้แก่การฟ้องหย่าที่เกิดจากความผิดของคู่สมรสที่ถูกฟ้อง หากการหย่าจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส คู่สมรสที่เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิดในคดีหย่าจะต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพด้วย ซึ่งค่าเลี้ยงชีพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนภายหลังได้ แล้วแต่พฤติการณ์ ทั้งนี้ค่าเลี้ยงชีพ มีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นสิทธิจะได้รับค่าเลี้ยงชีพมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นสิทธิจะได้รับค่าเลี้ยงชีพจะสละ หรือโอนมิได้ และไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี

ประการที่สอง ผลของการหย่าต่อบุตร ได้แก่

(1)     อำนาจปกครองบุตร

ศาลจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใดโดยคำนึงถึงความผาสุกของเด็กเป็นสำคัญ และกฎหมายให้อำนาจศาลที่จะถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสหากมีเหตุที่จะถอนอำนาจปกครองได้ เช่น ใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบ

(2)     การอุปการะเลี้ยงดูบุตร        

ศาลมีอำนาจกำหนดว่า สามีภริยาทั้งสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเงินเท่าใดโดยพิจารณาจากความสามารถทางการเงินของทั้งสองฝ่าย แม้บิดามารดาจะถูกถอนอำนาจปกครองทั้งหมดหรือบางส่วนก็ไม่เป็นเหตุให้พ้นจากหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์

ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น จะชำระเป็นเงินหรือชำระเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจำนวนใหม่ภายหลังก็ได้ หากพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของคู่กรณีได้เปลี่ยนแปลงไป สิทธิที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นจะสละหรือถอนไม่ได้และไม่อยู่ในข่ายบังคับคดี

(1)     สิทธิในการติดต่อบุตร

คู่สมรสฝ่ายที่ไม่มีอำนาจปกครองหลังจากศาลมีคำพิพากษาให้หย่าย่อมมีสิทธิติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์

          กรณีของคุณปรากฏว่าคุณแยกทางกับภริยามาประมาณเกือบ 3 ปีแล้ว หากคุณต้องการจะฟ้องหย่ากับภริยา อาจเข้าเหตุหย่า 2 ประการ คือ

          ประการแรก เหตุหย่าตามมาตรา 1516 (4)  กรณีสามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          ประการที่สอง เหตุหย่าตามมาตรา 1516 (4/2)  กรณีสามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          หากคุณจะฟ้องหย่าภริยาโดยอาศัยเหตุทิ้งร้างต้องปรากฏว่าภริยาเป็นฝ่ายทิ้งร้างฝ่ายสามีไปเกินหนึ่งปี  ซึ่งการทิ้งร้างต้องเป็นการกระทำโดยจงใจ คือแยกตัวไปอยู่ที่อื่น โดยไม่ประสงค์จะอยู่กินร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นข้อสำคัญ แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายทิ้งร้างภริยาคุณไม่อาจฟ้องหย่าภริยาโดยอาศัยเหตุนี้ได้

          กรณีคุณจะฟ้องหย่าภริยาโดยอาศัยเหตุสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี นั้นการแยกกันอยู่ต้องเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้สมัครใจจะแยกกันอยู่ต่างหาก หรือเกิดขึ้นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งทอดทิ้งและไม่เคยกลับมาเยี่ยมเยียนเอง ก็ต้องถือว่าคู่สมรสฝ่ายหลังนี้ทิ้งร้างจะฟ้องหย่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ และการจะฟ้องหย่าด้วยเหตุนี้ต้องให้ระยะเวลาที่แยกกันอยู่เกินสามปีก่อน

         ศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีฟ้องหย่า  ได้แก่  ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล  หรือศาลที่มูลคดีเกิด ศาลใดศาลหนึ่ง   เช่นสามีซึ่งเป็นจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดใด ภริยาสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้น หรือในกรณีที่เหตุหย่านี้เกิดขึ้นที่จังหวัดใดก็ยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวของจังหวัดนั้น สมมุติว่าถ้าปรากฏเหตุทิ้งร้างเกิดที่จังหวัดพะเยาเชียงราย ภริยาสามารถยื่นฟ้องหย่าสามีได้ที่ศาลจังหวัดเชียงราย เป็นต้นครับ

          เมื่อยื่นฟ้องแล้วจะต้องมีการนำส่งหมายและสำเนาคำฟ้องให้แก่ฝ่ายจำเลยเพื่อให้จำเลยยื่นคำให้การแก้คดี    หากในการฟ้องหย่านั้นคู่สมรสมีบุตรผู้เยาว์ด้วยกัน ฝ่ายโจทก์ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นกับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีเขตอำนาจ โดยติดต่อกับฝ่ายสืบเสาะคดีแพ่งภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด เพื่อเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจฯ จักได้ทำรายงานข้อเท็จจริงมายังศาลก่อนเริ่มพิจารณาคดี เนื่องจากเป็นคดีที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์และส่วนได้เสีย เมื่อครบกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การแล้วปรากฏว่า จำเลยมิได้ยื่นคำให้การแก้คดีเข้ามา โจทก์ต้องร้องต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การสิ้นสุดลง เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด โดยศาลต้องสืบพยานหลักฐานโจทก์ไปฝ่ายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบเองได้ตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เนื่องจากเป็นคดีเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัว แต่ถ้าจำเลยยื่นคำให้การแก้คดีมา เมื่อถึงวันนัดหากคู่ความสามารถตกลงกันได้ศาลก็จะมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ศาลก็จะให้มีการสืบพยานกันต่อไป

          เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากกัน และคดีถึงที่สุดแล้วโจทก์  หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถคัดถ่ายคำพิพากษาซึ่งเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง  พร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดไปยื่นกับนายทะเบียนเพื่อบันทึกการหย่าไว้ในทะเบียนได้   โดยถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

          ทั้งนี้การดำเนินคดีฟ้องหย่าต้องใช้ระยะเวลาเบื้องต้นประมาณ สามเดือน นับแต่วันยื่นฟ้อง  ซึ่งขึ้นอยู่กับกำหนดวันนัด และแนวทางการดำเนินคดีของคู่ความ เช่น ระยะเวลาในการทำข้อตกลงกัน หรือระยะเวลาในการนำสืบพยานต่อศาล

การดำเนินการฟ้องหย่ามีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อศาลหลายขั้นตอน อาทิ การจัดทำคำฟ้อง การยื่นบัญชีระบุพยาน หลักฐานต่างๆ การนำส่งหมาย การนำสืบพยานในศาล เป็นต้น หากคุณติดต่อให้ทนายความดำเนินการให้จะเป็นการสะดวกกับคุณมากกว่าที่จะดำเนินการด้วยตนเองครับ

ทั้งนี้เอกสารเบื้องต้นในการฟ้องหย่า ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านของโจทก์ และสำเนาใบสำคัญการสมรส

ส่วนที่สามีจะย้ายที่ทำงานอย่างไรนั้นคำสั่งของศาลมีผลบังคับใช้ได้ครับ ถึงแม้คุณกับอดีตสามีจะทำความตกลงเป็นหนังสือในขณะจดทะเบียนหย่า ว่าคุณจะเป็นผู้ออกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ด้วยตนเอง  เนื่องจากในขณะจดทะเบียนหย่าอดีตสามีของคุณไม่มีงานทำ  แต่เมื่อปรากฏว่าพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของบิดาได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  มารดาในฐานะผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นฟ้องบิดาของบุตรผู้เยาว์ต่อศาลเพื่อเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ได้

ค่าขึ้นศาลจำนวน 200 บาท ค่าใบแต่งทนาย จำนวน 20 บาท ค่าธรรมเนียมในการส่งหมายในประเทศประมาณ 200 – 300 บาท  เท่านั้น ส่วนค่าทนายความคุณต้องตกลงกับทนายความด้วยตนเอง

หากคู่ความมีปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทนายความ  ในแต่ละจังหวัดจะมีหน่วยงานทนายความอาสา  ทั้งจากสภาทนายความ  สำนักงานอัยการประจำจังหวัด และสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านกฎหมาย คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเหล่านั้นได้ คุณสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   สภาทนายความ โทร.   0 2629 1430 ต่อ 135,136 หรือ สำนักงานให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย  0 2223 2945 , 0 2221 8121ในวันและเวลาราชการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่ชาย วันที่ตอบ 2006-08-05 16:16:49 IP : 58.8.187.251


ความคิดเห็นที่ 2 (1511868)
อยากทราบขั้นตอนของหย่าโดยที่ฝ่ายหญิงหนีไปกับคนอื่นอยากจะหย่าแต่ไม่สามารถติดต่อกับฝ่ายหญิงได้เลยจะทำอย่างไรดีครับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรและใช้เวลานานไหมครับ ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนหมดหวัง วันที่ตอบ 2008-07-15 09:02:19 IP : 203.146.85.150


ความคิดเห็นที่ 3 (2891067)
อยากทราบว่าแต่งงานมา14ปีแล้วสามีทำงานที่กทมส่วนภรรยาไม่ได้ทำงานมีบุตร2คนภรรยาไม่เคยไปอยู่กับสามีเลยมีแต่สามีมาหาภรรยาแต่แล้วสามีก็มีภรรยาใหม่ภรรยาไม่ยอมหย่าให้สามีภรรยาบอกว่าถ้าจะให้หย่าต้องหาเงินมาให้500000บาทแล้วอย่างนี้จะทำอย่างไรดี
ผู้แสดงความคิดเห็น คนไม่เคย วันที่ตอบ 2008-10-20 20:21:58 IP : 125.26.40.244


ความคิดเห็นที่ 4 (2933220)
ขอบคุณจากใจจริงค่ะสำหรับทางสว่างที่มอบให้
ผู้แสดงความคิดเห็น คนโง่มาตลอด วันที่ตอบ 2009-01-14 16:45:04 IP : 117.47.136.150


ความคิดเห็นที่ 5 (3008049)
สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาวชไมพร พ่อค้า คือหนูมีความประสงค์อยากปรึกษาเรื่องการยื่นร้องต่อศาล ให้ศาลอนุมัติให้ลุงหนูเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม เพื่อที่จะนำหลักฐานส่วนนี้ไปทำพาสปอร์ทค่ะ คือพ่อกับแม่เสียแล้ว หนูรีบมาก เพราะต้องขอวีซ่าไปอังกฤษกับแฟนชาวต่างชาติ หนูจะได้โกอินเตอร์แล้วค่ะ หนูจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ต้องใช้เวลามากแค่ไหน เร่งด่วนได้รึเปล่า และ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ และ ค่าเสียเวลาอัยการท่านจะใจดีลดลงหน่อยได้ไม๊คะ เพราะหนูมีตังค์จำกัดที่แฟนทิ้งไว้ให้ค่ะ ช่วยคนไทยหน่อยนะคะ ขอทราบด่วนค่ะ ขอทราบทางอีเมลล์นะคะ เพราะอาจยุ่งยากมาเปิดหน้านี้อีกค่ะ ซับซ้อนมาก ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ bypierreandam_2009@hotmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น chamaiporn phokha (bypierreandam_2009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-26 23:07:27 IP : 61.91.35.112


ความคิดเห็นที่ 6 (3089520)
ไม่อยากชวนสามีไปหย่าเพราะเขาชอบแสดงนิสัยไม่ดีและด่าอย่างหยาบคายต่อหน้าคน     เขายอมหย่าแต่บอกว่าจะไม่จ่ายอะไรเลยแต่จะยอมตกลงในเอกสารไปก่อน  ถึงเวลาปฏิบัติจริงเขาจะไม่ให้   แม้เขาจะยอมหย่าแต่ดิฉันอยากฟ้องจะได้ไหม เนื่องจากสามียกย่องและให้ความสำคัญหญิงอื่นโดยสามีเป็นชู้กับเมียของชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในเมืองไทย   และดิฉันจะฟ้องผู้หญิงคนนั้นได้หรือไม่ แต่คงไม่มีใครอยากมาเป็นพยานให้นอกจากพี่น้องของดิฉันดิฉันจะทำได้ไหมคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนอยากหย่า วันที่ตอบ 2009-11-23 13:34:35 IP : 113.53.47.124


ความคิดเห็นที่ 7 (3090590)

เรียนถามท่านผู้รู้

อยากทราบขั้นตอนในการจะฟ้องอย่าสามี  ที่ไปมีคนใหม่ทิ้งเราไปตั้งหลายปี  แต่แล้วก็กลับมาแต่ก็ไม่เคยอยู่บ้านออกนอกบ้านตลอดทุกวัน ไม่เคยให้เงินทองอะไรเลย  จึงอยากจะฟ้องหย่าเพื่อไม่ให้เขามาวุ่นวายแล้วก็สร้างความเดือนร้อนให้อ่ะค่ะ  จึงอยากจะเรียนถามดังนี้

1. ในการเริ่มการฟ้องเราจะต้องไปแจ้งความก่อนหรือป่าวหรือว่าไปฟ้องที่ศาลเลย

2. เมื่อฟ้องแล้วจะต้องหาทนายเองหรือป่าวหรือว่าทางศาลมีให้

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องประมาณเท่าไร

4. ระยะเวลาในการตัดสินยาวนานแค่ไหน

ท่านใดทราบช่วยตอบทีนะคะ   ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หญิงผู้ต้องทนทุก วันที่ตอบ 2010-02-23 14:08:00 IP : 203.144.139.234


ความคิดเห็นที่ 8 (3090746)

เป็นไปได้ใหมถ้าศาลสั่งให้สามีจ่ายค่าเลียงดูบุตรแต่สามีไม่ยอม

ผู้แสดงความคิดเห็น สมใจ วันที่ตอบ 2010-03-07 11:14:27 IP : 112.142.86.149


ความคิดเห็นที่ 9 (3090771)
อยากทราบว่าหลังจากที่มีการจดทะเบียนสมรสแล้ว 1 เดือนแต่สามีดิฉันต้องการหย่าสามารถทำได้หรือไม่แล้วต้องมีค่าเสียหายไหม คือว่าดิฉันไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาทั้งก่อนจดทะเบียนและหลังจดทะเบียน แต่สามีดิฉันมีภรรยาอยู่แล้วอยู่กินกันฉันสามีภรรยามาแล้วเป็นเวลา 4 ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน  ดิฉันสามารถเรียกร้องค่าทดแทนต่าง ๆได้หรือไม่ 
ผู้แสดงความคิดเห็น ปรานี วันที่ตอบ 2010-03-09 01:02:18 IP : 119.31.121.66


ความคิดเห็นที่ 10 (3091985)
อยากทราบว่าถ้าฟ้องหย่าสามีแล้วภรรยาน้อยจะได้ออกจากการเป็นข้าราชการไหมเพราะตอนนี้สามีและภรรยาน้อยทำงานที่เดียวกันเป็นข้าราชการ
ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อ (sogin2008-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-09 09:41:16 IP : 113.53.108.129


ความคิดเห็นที่ 11 (3094573)
ผมอย่ารู้เรื่องเกี่ยวกับการแยกกันอยู่ 3 ปี แล้วเราต้องทำเรื่องหย่าก่อนหรือทำเมื่อครบ 3 ปี ครับ และมีขั้นตอนการทำเรื่องอย่างไรครับช่วยตอบหน่อย
ผู้แสดงความคิดเห็น YYYYY วันที่ตอบ 2010-10-16 18:38:50 IP : 180.180.174.16


ความคิดเห็นที่ 12 (3096557)
อยากทราบว่าหลังจากที่มีการจดทะเบียนสมรสแล้ว 11 เดือนแต่สามีดิฉันต้องการหย่าสามารถทำได้หรือไม่แล้วต้องมีค่าเสียหายไหม คือว่าดิฉันไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาทั้งก่อนจดทะเบียนและหลังจดทะเบียน แต่สามีดิฉันมีภรรยาอยู่แล้วอยู่กินกันฉันสามีภรรยามาแล้วเป็นเวลา 4 ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน ดิฉันสามารถเรียกร้องค่าทดแทนต่าง ๆได้หรือไม่
ผู้แสดงความคิดเห็น N วันที่ตอบ 2011-04-06 10:35:32 IP : 172.20.30.181,


ความคิดเห็นที่ 13 (3096764)

      อยากทราบว่า  เมื่อมีการสืบพยาน กรณีฟ้องหย่าและเรียกค่าเสียหายจากมือที่สาม ถ้าศาลตัดสินให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายให้กับโจทย์ ถ้าจำเลยไม่จ่าย จำเลยสามารถยื่นต่อไปที่ศาลอุทรณ์ได้หรือไม่คะ

     รบกวนช่วยตอบด้วยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น praownapa (praownapa-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-28 20:36:13 IP : 1.1.1.180, 124.


ความคิดเห็นที่ 14 (3097353)

ค่ะ สามีเจ้าชู้ไม่เลิก จับได้ตลอดว่าอยู่กับ ญ อื่น แต่พอเราจับได้ก็บอกว่าตนเองไม่ได้ทำผิดอะไร เพื่อนเราก็เห็น ด่าเราในที่สาธารณะ ว่าไปนอนกับผู้ชายคนอื่นบ้างอะไรบ้างเพื่อให้ตนเองดูดีแต่เรากลับไม่ดี ทั้งที่เราไม่ได้ทำ  กินเหล้ากลับแจ้งบ้าง บางทีหายไป2_3 วัน แต่กลับมาบอกไม่ได้ไปไหน ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้น เคยจับได้เรื่องผู้หญิงมือที่สามรับสารภาพหมดว่ามีอะไรกันและไม่ได้มีแค่ผู้หญิงที่เราจับได้คนเดียว มีอีกหลายคนค่อย ๆโผล่มาให้เห็นทีละคน คิดว่าพอแล้วกับผู้ชายคนนี้ อยากหย่ามากค่ะ แต่สามีไม่ยอม จะฟ้องหย่าควรเริ่มต้นอย่างไรดี

ผู้แสดงความคิดเห็น jj0nitra@windowslive.com วันที่ตอบ 2011-06-25 19:41:19 IP : 180.183.56.193


ความคิดเห็นที่ 15 (3098397)
ดิฉันมีสามีมิได้จดทะเบียนมีบุตรชาย1คนอยู่ด้วยกันได้ประมาณ1ปี แล้วมีเหตุขัดใจกันแยกกันอยู่ บุตรอยู่กับสามี ดิฉันไปเยี่ยมเป็นระยะๆเมื่อมีเวลาแรกๆก็เยี่ยมได้ หลังๆมามีปัญหาในการเยี่ยมโดยสามีเอาบุตรหลบไปที่อื่นบ้าง ปิดบ้านบ้างไม่ให้เข้าบ้านบ้างตอนหล้งๆมามีแต่อุปสรรค์ในการเยี่ยมบุตรจึงคิดว่าอยากจะเอาบุตรมาเลี้ยงดูด้วยตัวเอง แต่สามีไม่ให้บุตรดิฉันจะต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องและเด็ดขาดไปเลยคะ่ ขอบพระคุณค่ะ.
ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ของลูก วันที่ตอบ 2011-11-13 07:27:29 IP : 125.27.157.21


ความคิดเห็นที่ 16 (3098435)
ดิฉันมีสามีมิได้จดทะเบียนมีบุตรชาย1คนอยู่ด้วยกันได้ประมาณ1ปี แล้วมีเหตุขัดใจกันแยกกันอยู่ บุตรอยู่กับสามี ดิฉันไปเยี่ยมเป็นระยะๆเมื่อมีเวลาแรกๆก็เยี่ยมได้ หลังๆมามีปัญหาในการเยี่ยมโดยสามีเอาบุตรหลบไปที่อื่นบ้าง ปิดบ้านบ้างไม่ให้เข้าบ้านบ้างตอนหล้งๆมามีแต่อุปสรรค์ในการเยี่ยมบุตรจึงคิดว่าอยากจะเอาบุตรมาเลี้ยงดูด้วยตัวเอง แต่สามีไม่ให้บุตรดิฉันจะต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องและเด็ดขาดไปเลยคะ่ ขอบพระคุณค่ะ. ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ของลูก วันที่ตอบ 2011-11-13 07:27:29 IP : 125.27.157.21
ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ของลูก (commo144-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-19 18:38:30 IP : 113.53.195.23


ความคิดเห็นที่ 17 (3098441)
สวัสดีค่ะดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการหย่ามากอยากปรึกษาท่านผู้รู้มากช่วยแนะนำดิฉันสักครั้งหน่อยนะค่ะ   ปัญหามีอยู่ว่าดิฉันอยู่กินกับอดีตสามีมา5ปีกว่า มีลูกด้วยกัน 3 คน ตอนอยู่ด้วยกันสามีจะชอบทำร้ายร่างกายจนต้องเข้าโรงพยาบาลที่อ.โพธารามบ่อยๆและมีผูหญิงอื่นอยู่ตลอด จนครั้งล่าสุดอดีตสามีก็มีเมียน้อยเป็นตัวเป็นตน ดิฉันจึงกลับมาหาอยู่กับญาติที่ กทม.ทางดิฉันขอหย่าดีๆแต่อดีตสามีไม่ยอมหย่า ดิฉันก็เลยปล่อยเรื่องมา3 ปีกว่า แต่ทีนี้ทางอดีตสามีไม่เคยส่งเสียลูกๆเลย มีแต่ดิฉันที่เลี้ยงดูลูกๆ แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นทางอดีตสามียังขอกลับมาคืนดีกับดิฉันอีกแต่ดิฉันไม่ยอมคืนดี ดิฉันจึงพูดเรื่องหย่าให้เป็นทางการอีกครั้งแต่ทางอดีตสามีไม่ยอมและด่าว่าดิฉันเสียๆหายๆข่มขู่ด้วย  จะทำการฟ้องหย่าก้อกลัวไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่ แล้วนานมั้ยกว่าจะเสร็จเรื่อง เพราะเงินก็ต้องส่งเสียลูกๆทีกำลังเรียนทุกคน....หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคนแนะนำเรื่องทางออกของดิฉันได้บ้างเพราะตอนนี้ดิฉันกลุ้มใจมาก
ผู้แสดงความคิดเห็น คนเจ็บแล้วจำ...เพื่อลูก (keaw_work-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-20 13:56:42 IP : 110.171.154.247


ความคิดเห็นที่ 18 (3098838)
แฟนติดต่อไม่ได้ขอฟ้องหย่าและดูแลบุตรโดยให้ญาติของอีกฝ้ายเซ็นรับรองสามารถทำได้ไหม
ผู้แสดงความคิดเห็น ปล่อยฉันไปเถอะ (chon12102514-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-02-10 13:43:19 IP : 124.122.185.69


ความคิดเห็นที่ 19 (3099055)
สวัสดีค่ะหูนมีเรื่องอยากถามถ้าเกิดว่าเราจดทะเบียนสมรสกับแฟนแต่ไม่ใช่พ่อของลูกแล้วเรามารู้ทีหลังว่าเป็นทะเบียนซ้อนแต่เขาไม่ยอมหย่าเราจะทำอย่างไร
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ต้องการความช่วยเหลือ วันที่ตอบ 2012-04-04 14:50:23 IP : 27.55.3.228


ความคิดเห็นที่ 20 (3099159)

ตอนนี้ ที่บ้านมีใบสมรสแค่ใบเดียวค่ะ สงสัยว่าอีกใบหนึ่งนั้นเราทำหายไป หากต้องการดำเนินการหย่ากัน ต้องทำเรื่องขอใบสมรสใหม่ถึงจะเริ่มขั้นตอนการหย่าได้ อย่างนั้นหรือเปล่าคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้อง วันที่ตอบ 2012-04-27 09:34:38 IP : 58.97.48.114


ความคิดเห็นที่ 21 (3099193)
วุ่นวายน่าดูครับ การฟ้องอย่าไม่ยากหรอกครับ ค่าใช้จ่ายก็มีค่าขึ้นศาล 200 บาท ค่านำหมายตามอัตราศาล ค่าประกาศหนังสือพิมพ์(ถ้าต้องประกาศ) นอกนั้นก็ค่าทนายความ อันนี้ก็แล้วแต่ตกลงกันครับ ฟ้องเองก็ได้ครับ ยินดีให้คำปรึกษานะครับ 0828977152 วันทูคอร์
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย วันที่ตอบ 2012-05-08 06:16:20 IP : 110.169.217.117


ความคิดเห็นที่ 22 (3099284)

คุยกันดีๆไม่รู้เรื่องไม่ยอมรับฟัง ยิงทิ้งเลย จะได้จบ

ผู้แสดงความคิดเห็น พจนีย์ (potjanee_nee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-01 11:25:55 IP : 192.168.1.155,


ความคิดเห็นที่ 23 (3100040)
ปกติค่าทนายเขาจะคิดเท่าไรส่วนมาก
ผู้แสดงความคิดเห็น ดา วันที่ตอบ 2012-11-14 11:07:24 IP : 27.130.247.194


ความคิดเห็นที่ 24 (3100089)
อยากทราบขั้นตอนการฟ้องหย่าสามี......เพราะสามีไม่มาเลี้ยงดู........และสามียังไปมีภรรยาใหม่ด้วย......แต่เรายังไม่มีหลักฐานที่สามี ไปมีภรรยาใหม่...พยายามหาหลักฐานอยู่ค่ะ..........แต่จากข่าวบอกว่าสามีไปแต่งงานใหม่เป็นปีแล้ว.......มีลูกกับภรรยาใหม่แล้ว (ดิฉันอยากทราบว่าขั้นตอนที่เราจะฟ้องหย่าต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ....ขอขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น jj (jor_2528sattahip-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-27 15:19:27 IP : 10.0.0.138, 183.89.2.9


ความคิดเห็นที่ 25 (3100205)
แค่โทรขอคำปรึกษาแต่พูดจาไม่ค่อยจะดีเสียอารมณ์มากแล้วโอนสายกันโอนสายกันมาแล้วเบอร์ที่ให้ไว้จะให้ไว้ทำไมมิทราบ
ผู้แสดงความคิดเห็น ่่jjj วันที่ตอบ 2012-12-26 15:54:51 IP : 10.139.33.10, 1.20.0.138


ความคิดเห็นที่ 26 (3100355)

ดิฉันขอปรึกษาวิธีการฟ้องหย่าตัวเองค่ะ คืแบบว่าดิฉันรับจ้างจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติค่ะ และตอนนี้หนูไม่สามารถติดต่อเค้าได้เลย ตอนนี้หนูกำลังจะแต่งงานกับชาวต่างชาติและต้องการทำวีซ่าไปอยู่กับแฟนที่ ต่างประเทศค่ะไม่ทราบว่าหนูจะต้องทำยังไงบ้างค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนจำใจ วันที่ตอบ 2013-01-29 11:28:15 IP : 1.2.226.117


ความคิดเห็นที่ 27 (3100438)
ตอบคนจำใจและทุกคนครับ 1.ต้องฟ้องหย่าครับอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวฟ้องต่อศาลที่เป็นภูมิลำเนาของจำเลยหรือที่มูลคดีเกิด (สถานที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเป็นสถานที่มูลคดีเกิด) 2.ต้องส่งหมายไปต่างประเทศ(ใช้คำร้องขอจดทะเบียนสมรสหรือขอคัดเอกสารที่สถานทูตเว้นแต่บางกรณีเช่นคนต่างด้าว ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยหรือประกอบธุรกิจหรือได้ซื้อคอนโดหรือสืบได้ว่าเขาได้อยู่ที่ใดในประเทศไทยสามารถ ส่งหมายในประเทศไทยได้ครับ 3.ระยะเวลาถ้าส่งหมายต่างประเทศนัดครั้งแรกประมาณ6เดือน+ถ้าในประเทศนัดครั้งแรกอย่างน้อย45วัน+ 4.ค่าทนายไม่มีกำหนดแน่อนหรอครับขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของสำนักงานทนายแห่งนั้นมีตั้งแต่หลักแสนหลักหมื่น 5.ค่าฤชาธรรมเนียมศาลค่าขึ้นศาลร้อยละ2ไม่เกิน1,000บาทมีทุนทรัพย์ไม่เกิน300,000บาทถ้าไม่มีทุนทรัพย์200บาท ค่านำหมายต่างประเทศ5,000บาทค่านำหมายภายในประเทศตามอัตราที่ศาลกำหนดแต่ละศาลไม่เหมือนกันครับ 6.เอกสารที่ใช้ฟ้องอย่าต้องดูลักษณะคดีนะครับว่าจะอาศัยแหตุอะไรในการฟ้องหย่า(การฟ้องหย่าต้องเป็นเหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับ) สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ 0-82897-7152วันทู 0-85334-4629ดีเทค
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย (ืniruj_lawyer0703-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-02-13 09:15:04 IP : 49.229.73.104


ความคิดเห็นที่ 28 (3100444)
คุณประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า - ความรักไม่สมหวัง คู่ครองปันใจ มีมือที่สาม ความรักจืดจาง อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!.. เราช่วยคุณได้..!!! - แอบรัก แอบชอบ เพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน อยากให้เขาหันมาสนใจ เป็นคู่รักกัน อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!.. เราช่วยคุณได้..!!! - ทำธุรกิจ ไม่ประสบความสำเร็จ เปิดร้านค้ายอดขายไม่ดี ไม่มีลูกค้า อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!... เราช่วยคุณได้..!!! - เป็นพนักงานขาย ไม่สามารถเปิดการขาย ปิดการขายได้ ลูกค้าไม่เชื่อถือ อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!.. เราช่วยคุณได้..!!! - ทำงานบริการ งานการคืน สาวนั่งดิงค์ เด็กบาร์ อยากหาคนอุปถัมภ์เลี้ยงดู จับเสี่ย จับชาวต่างชาติ อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!!... เราช่วยคุณได้..!!! - ดวงตก ดวงไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ก้าวหน้า มีแต่ศัตรู มีแต่คนคิดร้าย อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!!... เราช่วยคุณได้..!!! จากประสบการณ์ 20 ปี เป็นประกัน ที่จะสามารถช่วยเหลือ เยียวยาชีวิตคุณให้ดีขึ้นทันตาเห็น แค่คุณลองเข้าไปอ่านและศึกษาดู คุณก็จะทราบถึงเหตุผลว่า ทำไมคนมากมายถึงอยากมาที่นี่กัน เพราะคุณจะสมหวังเหมือนคนเหล่านั่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.importancetattoo.com สนใจเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของคุณได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vatemon.com ***ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ อย่าปล่อยปัญหาไว้จนเกินจะยากที่จะแก้ไข ปล่อยให้เราได้ช่วยแบ่งเบาภาระในใจคุณ**** สนใจติดต่อได้ที่ ชมรมอนุรักษ์การสักยันต์ไทย อาจารย์เสือ เข็มเทวดา เบอร์โทร (089) 4488-422
ผู้แสดงความคิดเห็น www.importancetattoo.com วันที่ตอบ 2013-02-13 14:09:08 IP : 183.89.119.192


ความคิดเห็นที่ 29 (3100536)
ดิฉันเป็นน้อยเค้าต้องการฟ้องหย่าเลิกกับสามีเพราะสามีชอบทำร้ายร่างกายบ่อย..แถมพ่อแม่ย่าสามีไม่ชอบเราไล่เราออกจากบ่านเราจะฟ้องหย่าเค้าอย่างไรคะดิฉันทนไม่ไหวที่ต้องถูกทำร้ายร่างกายคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น จุ้บแจง วันที่ตอบ 2013-02-27 11:18:23 IP : 110.49.232.55


ความคิดเห็นที่ 30 (3102062)
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ    ผมเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการ   มีลูกชาย 2 คน มีลูกสาว 2 คน  มีหนี้ในระบบประมาณ 2 ล้านเศษ มีเงินเดือนเหลือจากหักหนี้ประมาณ 3พันบาทเศษต่อเดือน   เมียหนีไปกับชายชู้ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2555  ผมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียงคนเดียว  ส่งลูกเรียนทั้ง 4 คน  เลี้ยงดูแม่ยายวัย 64 อีกคน  ผมต้องการหย่าจากคู่สมรสคนนี้  เพราะเขาหนีไปเป็นปี2ปี  เขาไม่เคยส่งข่าวมาเลย  ไม่เคยส่งเงินมาจุนเจือลูกๆบ้างเลย  ถ้าเขากลับมาผมคงรับไม่ได้   ผมจะฟ้องหย่า  ผมต้องทำอย่างไรบ้าง  เงินที่จะจัดหาทนายก็ไม่ค่อยมี  และเวลาที่จะไปดำเนินการก็ไม่ค่อยว่าง  เพราะปัจจุบันทำงานไม่มีวันเสาร์-อาทิตย์    ตอนนี้ผมอายุ 48 ปี มีความเป็นอยู่แบบครูจนๆ ส่งลูกเรียนทุกคนสภาพเงินชักหน้าไม่ถึงหลัง  เรื่องที่อยากจะหย่ากับคู่สมรสมันไม่เพียงแค่เขาหนีไปครั้งนี้เท่านั้น   เขาเคยหนีไปหลายครั้งแล้ว  ผมตามไปเห็นกับตาว่าเขาอยู่กับชายชู้  แต่ผมก็ให้อภัยพาเขากลับมาหาลูกๆ  กลัวว่าลูกๆจะมีปมด้อย ขาดแม่เป็นกำพร้า  ผมยอมเขามาโดยตลอด  เงินเดือนทุกบาทมอบให้เขาและเขาเป็นคนถือบัตรเอทีเอ็มเงินเดือน  ถ้าไม่ให้ถือบัตรเอทีเอ็มเขาก็ชวนทะเลาะและหนีไป  ตอนกลางวันเขาอยู่บ้านก็ไม่ทำงานบ้านเอาแต่ไปเล่นบ้านเพื่อนและดื่มกินเหล้าร้องเพลงคาราโอเกะ  หลังจากเลิกงานผมต้องไปตามกลับบ้านเกือบทุกวัน  กลับมาบ้านก็มาทะเลาะกับแม่ตัวเอง  เถียงคำไม่ตกฟาก  ชวนทะเลาะกับแม่บ้าง  ทะเลาะกับผมบ้าง  ทะเลาะกับลูกบ้าง แล้วเขาก็หาเรื่องหนีไป  บังคับให้ผมกู้หนี้ยืมสินทุกระยะ   รู้ดีด้วยว่าถึงเวลากู้  ถ้าไม่กู้ก็หาเรื่อง  พอบอกว่าจะกู้ก็หาเชื่อหาเซ็นสิ่งของที่ไม่เป็นประโยชน์   มีหนังสือทวงหนี้จากบริษัทขายรถมอเตอร์ไซค์แถวๆ เขตพระโขนงความว่าให้เขาไปจ่ายค่างวดที่ค้างจ่ายหลายงวด  ผมได้ทิ้งจดหมายทวงหนี้ฉบับนั้นไปนานแล้วลืมด้วยว่าฉีกหรือเผา  ต่อมาถ้าเขาไปก่อหนี้ผูกพันใดๆที่ผมไม่ยินยอม  ผมในฐานะคู่สมรสตามทะเบียนก็น่าจะไม่พ้นผิด  ดังนั้นผมจึงอยากหนีให้พ้นผู้หญิงชั่วคนนี้  และยินดีรับเลี้ยงดูลูกทั้ง 4 คน และหนี้อีก 2 ล้านเศษแต่เพียงฝ่ายเดียว  ผมยินดีให้เผยแพร่เรื่องของผมต่อสาธารณชนได้  และขอรับความช่วยเหลือสำหรับการหย่าจากผู้หญิงชั่ว  ชั่วยิ่งกว่านางลำยองในหนังเรื่องทองเนื้อเก้าเสียอีก  ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น นายวีรเดช วันที่ตอบ 2013-12-20 01:33:49 IP : 202.29.177.47[1] 2 3 4 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.