ReadyPlanet.com


อยากรู้


การที่สามีนอกใจเขาจะบาปใหม


ผู้ตั้งกระทู้ มา :: วันที่ลงประกาศ 2007-05-23 16:17:47 IP : 202.143.152.2


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (971585)

สวัสดีครับคุณมา

 

"การนอกใจ" ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือหญิงเท่าที่ทราบไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดถือว่าบาปครับ ถึงแม้ว่าในบางศาสนาจะยอมให้ฝ่ายชายมีภรรยาหลายคนแต่จำกัดจำนวนไว้ และต้องมีความรับผิดชอบดูแลเสมภาคกันหมด แต่อย่างที่ทราบกันว่าบาปนั้นมองกันไม่เห็น ผมเลยอยากจะนำเอาข้อเสียของการนอกใจในเชิงปริมาณซึ่งคำนวณได้มาเล่าให้ฟัง เรียกว่า "ต้นทุนที่แฝงจากการนอกใจ" จากการศึกษาของ
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อ"การนอกใจ" กับ "ต้นทุนที่แฝงอยู่"

ปัญหาการนอกใจและความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันในชีวิตสมรสนั้น นับได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้รากฐานของชีวิตคู่สั่นคลอน และเป็นสาเหตุหลักสำคัญที่นำไปสู่ความล่มสลายในครอบครัวตามมาได้ในที่สุด

กลุ่มแพทย์ไทยร่วมกับบริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ได้รายงานผลการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ (อี.ดี. เซ็นเตอร์ เซ็กซ์ เซอร์เวย์) ของชายหญิงวัย 35-74 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 1,050 คน พบว่าผู้หญิงร้อยละ 85 มีคู่นอนเพียงคนเดียว ส่วนผู้ชายที่มีคู่นอนคนเดียว มีจำนวนร้อยละ 67 ทั้งนี้ยิ่งอายุมากขึ้นทั้งหญิงและชายวัยกลางคนในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มที่จะนอกใจไปมีคู่นอนมากกว่า 1 คนมากขึ้น โดยในผู้ชายพบว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 31 เมื่ออายุ 35-44 ปี เป็นร้อยละ 42 เมื่ออายุ 65-74 ปี

นอกจากนี้จากรายงานวิจัยหลายฉบับยังพบว่าชายไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นฝ่ายนอกใจภรรยามากกว่าการที่หญิงไทยจะเป็นฝ่ายนอกใจสามี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากค่านิยมในสังคมที่เห็นว่าการที่สามีนอกใจภรรยานั้นเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้ รวมทั้งจากทัศนคติของผู้ชายเองที่มองว่าการนอกใจ หรือการมีภรรยาน้อยนั้นเป็นการเสริมบารมี เสริมความมั่นใจให้กับตัวเอง เป็นการหลีกหนีจากความซ้ำซากจำเจน่าเบื่อหน่ายที่มีต่อภรรยา รวมถึงเป็นวิธีในการหาความสุขความสำราญส่วนตนในรูปแบบหนึ่ง

หากมองการนอกใจโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะนอกใจในรูปแบบใด หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม สาเหตุเบื้องหลังในการตัดสินใจที่จะนอกใจนั่นคือ การได้พิจารณาแล้วว่า "คุ้มค่า" เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจที่ตนเองจะได้รับ กับต้นทุนที่จะต้องเสียไป

โดยความพึงพอใจนั้นอาจได้แก่ ความภาคภูมิใจในความเป็นชาย ความสุขที่ได้รับจากการปรนนิบัติอย่างดี ความสุขทางเพศ เป็นต้น ส่วนต้นทุนที่เสียไปอาจได้แก่ เงินที่ใช้ซื้อบริการ หรือเงินค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูภรรยาน้อยของตน เป็นต้น

ซึ่งสามารถอธิบายอย่างง่าย ๆ ได้ดังนี้
หากให้ตัวแปร C แทน ต้นทุน
และให้ตัวแปร B แทน ความพึงพอใจที่ได้รับ

การตัดสินใจที่จะ "นอกใจ" คู่ของตน คือ การประเมินแล้วว่า B ต้องมากกว่า C อย่างแน่นอน นั่นคือการมี "กำไร" หรืออาจเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างง่าย ๆ ได้ว่า
หาก B > C ---> กำไร --> นอกใจ

ตัวอย่างเช่น นาย ก เป็นชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตน ไม่เคยนอกใจภรรยาเลย
นาย ข เป็นชายหนุ่มที่มักนอกใจภรรยาของตนเสมอ

จากตัวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่า นาย ก จะเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่า นาย ข เสมอไป แต่การที่นาย ก ตัดสินใจไม่นอกใจภรรยานั้นอาจเนื่องมาจาก นาย ก ได้คิดคำนวณถึงความพึงพอใจที่ตนจะได้รับแล้วพบว่าไม่คุ้มกับกับ "ต้นทุน" ที่ตนต้องเสียไป นั่นคือ
B < C --> ขาดทุน --> ไม่นอกใจ
ในขณะที่ นาย ข ตัดสินใจที่จะนอกใจภรรยาของตนเนื่องจากคิดว่าคุ้มกับ "ต้นทุน" ที่ตนเองต้องเสียไป นั่นคือ B > C เ กำไร เ นอกใจ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในขณะที่ความพึงพอใจเท่ากัน การคำนวณค่า "ต้นทุน (C)" จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะพฤติกรรมการไม่นอกใจของนาย ก และพฤติกรรมการนอกใจของนาย ข มีสาเหตุมาจากการคำนวณค่าของต้นทุนการนอกใจที่แตกต่างกันไป

การคำนวณค่า "ต้นทุน" จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากหากไม่ได้มีการคิดอย่างรอบคอบหรือรัดกุมเพียงพอแล้วเราอาจพลาดไม่ได้คิดรวมต้นทุนบางอย่างที่ซ่อนอยู่ หรือที่เราเรียกว่าเป็น "ต้นทุนที่แฝงอยู่" รวมลงไปเป็นต้นทุนทั้งหมดร่วมด้วย ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปได้ กล่าวคือ ภายในต้นทุนรวมทั้งหมด (C)นั้นอาจประกอบไปด้วยต้นทุนย่อย c1, c2, c3....ต่าง ๆ มากมายแฝงอยู่ อาทิ ต้นทุนแฝงอันเกิดจากจากการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ต้นทุนแฝงจากภาระผูกพันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา อันได้แก่การตั้งครรภ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถอธิบายเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างง่ายคือ
C = c1 + c2 + c3 + ….

ดังนั้นหากพฤติกรรมการนอกใจที่เกิดขึ้นตั้งอยู่บนฐานของการคิดต้นทุน c1 เพียงค่าเดียวโดยไม่ได้คิดรวมต้นทุนแฝงอื่น ๆ เช่น c2, c3, …รวมไปด้วยอย่างครบถ้วน ย่อมส่งผลให้การคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้น มีค่าน้อยกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้

ตัวอย่างเช่น หากสามีตัดสินใจนอกใจภรรยาไปเที่ยวหญิงบริการ โดยคิดว่าต้นทุนที่ต้องจ่ายมีเพียงเงินค่าบริการเท่านั้น อาจเป็นการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้โดยง่าย เนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของการคำนวณจากต้นทุนที่แท้จริงทั้งหมดอย่างครบถ้วนดีพอ เช่น ต้นทุนแฝงของค่ารักษาพยาบาลในกรณีติดโรคทางเพศ ต้นทุนแฝงของการสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เป็นต้น ซึ่งเมื่อคำนวณได้ต้นทุนที่แท้จริงออกมาแล้วอาจพบว่าความพึงพอใจที่ตนคาดว่าจะได้รับจากการนอกใจภรรยานั้นไม่คุ้มค่าเลย เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนราคาแพงที่ตนต้องจ่ายไป


หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าการที่นาย ก ไม่มีพฤติกรรมนอกใจภรรยาเช่นเดียวกับนาย ข นั้น อาจเป็นเพราะว่านาย ก เฉลียวฉลาดในการคิดต้นทุนที่แฝงอยู่ได้อย่างครบถ้วนและรอบคอบกว่านาย ข นั่นเอง โดยทั้งนี้ นาย ก ได้พิจารณาปัจจัยหลัก 3 ประการอันได้แก่

1. "ต้นทุนที่แฝงอยู่"
หากพิจารณาถึงต้นทุนต่าง ๆ ของการนอกใจอย่างครบถ้วนจะพบว่ามีมากมาย อาทิ

1.1 ต้นทุนแฝงจากการติดโรค
นาย ก คิดว่าไม่คุ้มแน่หากต้องแลกเอาความพึงพอใจเพียงชั่วครู่ชั่วยาม กับต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นในการได้ของแถมเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Disease) หรือ STD ซึ่งปัจจุบันพบมากมายกว่า 80-100 โรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเอดส์ ยังไม่มีวิธีการใด ๆ รักษาให้หายขาดได้ นอกจากนี้ยังพบว่ามีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อได้สูง เนื่องจากสถิติจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อและเป็นพาหะของโรคเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขายบริการ

1.2 ต้นทุนแฝงในเรื่องการสูญเสียความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
นาย ก คิดว่าไม่คุ้มอีกเช่นกัน หากต้องแลกความสุขความพอใจเพียงครั้งคราว กับความสำเร็จก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ซึ่งอาจมีอันต้องสูญเสียไปเนื่องจาก ความทุ่มเทและเอาจริงเอาจังกับการทำงานจะลดลง เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการจัดการกับปัญหาภายในครอบครัว การขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องความซื่อสัตย์ รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว เช่น การทะเลาะเบาะแว้งกับภรรยาหลวง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานที่ตนต้องรับผิดชอบให้ไม่สามารถทำออกมาได้อย่างดีที่สุด

1.3 ต้นทุนแฝงในเรื่องการถูกทำร้ายร่างกาย หรือการสูญเสียชีวิต
นาย ก คิดแล้วว่าไม่คุ้มแน่นอนหากพฤติกรรมการนอกใจของตนจะต้องจ่ายต้นทุนราคาแพงถึงชีวิต การได้รับบาดเจ็บ หรือความพิการ อันเกิดจากความไม่พอใจและความแค้นเคืองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่สมรสของตน หรือผู้ที่ตนไปมีความสัมพันธ์ด้วย
เมื่อคิดคำนึงถึงต้นทุนแฝงในการรักษาพยาบาล หรือในการสูญเสียโอกาสในการหารายได้ของตน ฯลฯ จึงส่งผลให้ นาย ก ตัดสินใจที่จะเลือกไม่นอกใจภรรยาของตน เป็นต้น

1.4 ต้นทุนแฝงในเรื่องการสูญเสียความสัมพันธ์อันดีกับคนกลุ่มต่าง ๆ
นาย ก คิดว่าไม่น่าจะคุ้มค่า หากความพึงพอใจที่ตนได้รับนั้นจะต้องแลกมาด้วยต้นทุนในเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ลูกและภรรยา รวมทั้งญาติพี่น้องของตนทั้งสองฝ่าย ฯลฯ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่สามารถทำประโยชน์เป็นอย่างมากให้ได้ทั้งในการช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ประจำวัน หรือการช่วยหารายได้ต่าง ๆ จุนเจือครอบครัว หรือการดูแลเราเมื่อถึงวัยสูงอายุ

1.5 ต้นทุนแฝงในเรื่องความรับผิดชอบในภาระผูกมัดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
นาย ก คิดแล้วว่าไม่เกิดความคุ้มค่าแน่หากความสุขที่ตนได้รับเพียงชั่วครู่ชั่วยาม ต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่แฝงอยู่ในการที่จะต้องรับผิดชอบต่อภาระผูกพันต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด อาทิ กรณีผู้ที่ตนไปมีความสัมพันธ์เกิดการตั้งครรภ์ หรือ พยายามผูกมัดให้รับผิดชอบส่งเสียเลี้ยงดูอย่างเป็นประจำ
การคิดพิจารณาถึงต้นทุนที่แฝงอยู่ อย่างรอบคอบและรัดกุมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ หากเราไม่ต้องการตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องที่สำคัญของชีวิต


2. "โอกาสเสี่ยงที่เกิดขึ้น

เมื่อ นาย ก ได้พิจารณาถึงต้นทุนแฝงที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว ในการตัดสินใจช่วงแรก นาย ก อาจคิดว่า "คงเป็นไปได้ยากที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะมีโอกาสเกิดขึ้น" แต่ในทางเศรษฐศาสตร์แล้วจะมี "ต้นทุนของความเสี่ยง" ทุกครั้งที่มีพฤติกรรมการนอกใจ ซึ่งเป็นต้นทุนแฝงที่ต้องนำมาคำนวณต้นทุนที่แท้จริงร่วมด้วยเสมอ

โดยหากคิดตามหลักการ "ความน่าจะเป็น" (Probability) ในเชิงคณิตศาสตร์แล้ว จะพบว่ายิ่งมีความถี่ในการนอกใจมากครั้งเท่าใด โอกาสที่เหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นจริงย่อมมีมากครั้งขึ้นเท่านั้น อาทิ หากความน่าจะเป็นที่จะถูกภรรยาจับได้ว่านอกใจเป็น 10 % นั่นย่อมหมายความว่าในการนอกใจภรรยาตนเอง 10 ครั้ง จะมีโอกาส 1 ครั้ง ที่จะถูกภรรยาจับได้ หากนอกใจ 20 ครั้ง จะมีโอกาสที่ถูกภรรยาจับได้ 2 ครั้ง เป็นต้น

แม้หากไม่เคยถูกภรรยาจับได้เลยก็ตาม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ครั้งของการนอกใจจะมี "ต้นทุนความเสี่ยง" ซึ่งคิดเฉลี่ยมาจากมูลค่าความรุนแรงของปัญหาทั้งหมด เป็นต้นทุนแฝงร่วมอยู่ด้วย ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ต้นทุนความเสี่ยงเหล่านี้จะต้องถูกคำนวณรวมเข้าไปเป็นต้นทุนที่แท้จริงด้วยทุกครั้ง ส่งผลให้ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นจะมีค่าสูงกว่าการที่เราคิดเพียงแต่ว่า "เหตุการณ์ถูกจับได้นี้จะไม่มีวันเกิดขึ้น" และแม้หากถูกจับได้เพียงครั้งเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย อาจถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน หรือถึงขั้นเลิกรากัน อันเป็นสิ่งที่ผู้นอกใจอาจไม่เคยคิดถึงมันมาก่อน

ตัวอย่างเช่น หากแนวโน้มหรือความน่าจะเป็นของการที่ถูกภรรยาจับได้ว่านอกใจเป็น 10% หากนาย ก แอบนอกใจภรรยา 9 ครั้ง ไม่เคยถูกจับได้เลย แต่ถ้าในครั้งที่ 10 นาย ก ถูกภรรยาจับได้และส่งผลให้เกิดความเสียหายมาก ดังนั้น นาย ก จึงไม่เลือกที่จะตัดสินใจนอกใจภรรยา เนื่องจากได้พิจารณาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าในการจ่ายราคาไปกับต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น


3. ช่วงเวลาที่ต่อเนื่อง

นาย ก อาจคิดว่าหากตนตัดสินใจที่จะลองนอกใจภรรยาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น คงไม่น่าที่จะเกิดปัญหารุนแรงมากนัก เมื่อเวลาผ่านเลยไปเรื่องก็คงจบลงด้วยดีเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์อาจจะไม่เป็นอย่างที่นาย ก คิด เนื่องจากกรณีของชีวิตคู่นั้น "ความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจ" นับได้ว่าเป็นหัวใจหลักที่สำคัญมาก ดังนั้น หากแม้ว่าเหตุการณ์การนอกใจในครั้งนั้นจะผ่านเลยไปนานแล้ว แต่ถ้าภรรยามารู้ความจริงภายหลัง ชนวนเหตุการณ์นอกใจที่เกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อนนั้นย่อมคงอยู่และสามารถลุกติดไฟขึ้นได้อย่างรวดเร็วได้เช่นกัน

ดังนั้นนาย ก จึงตัดสินใจที่จะไม่นอกใจภรรยาแม้พียงครั้งเดียว เนื่องจากคิดแล้วว่าไม่คุ้มแน่เพราะแม้เวลาจะผ่านเลยไปนานเท่าใดก็ตาม แต่ชนวนนั้นจะยังคงอยู่เสมอ

พฤติกรรมในการนอกใจภรรยาอาจเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชายบางคนที่กำลังแสวงหาความสุขความพึงพอใจในชีวิตนอกเหนือไปจากคู่สมรสของตนเอง โดยคิดว่าเป็นความสุขที่สามารถหามาได้โดยง่ายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจากหญิงบริการ หรือจากหญิงอื่นที่ตนเองเลี้ยงดูไว้อย่างลับ ๆ ด้วยเงินลงทุนเพียงน้อยนิด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้นทุนในการได้มาซึ่งความสุขในการนอกใจนั้นมีมากกว่านั้น เพราะยังมีต้นทุนที่แฝงซ่อนอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการเกิดโรค ต้นทุนนความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้นทุนการถูกทำร้ายร่างกายและชีวิต ต้นทุนในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดี ต้นทุนในการเกิดภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งหากเราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบครบถ้วนดีเพียงพอแล้ว ย่อมทำให้มุมมองการวินิจฉัยและการตัดสินใจของเราผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่เราคิดว่าจะเป็น "กำไร" จากพฤติกรรรมการนอกใจ แท้จริงแล้วอาจเป็นการ "ขาดทุน" และล้มละลาย ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตอย่างยากที่จะกู้กลับคืนมาได้
 

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่ชาย วันที่ตอบ 2007-05-25 08:00:08 IP : 58.8.181.203[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.